heemskerk-dairy.nl gebruikt cookies (functionele, analytische, advertentie, affiliate en tracking cookies) en daarmee vergelijkbare technieken om het bezoek en winkelen bij heemskerk-dairy.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken. Lees meer
scroll top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Ingenieursbureau Heemskerk B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Hilvarenbeek (Nederland) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Brabant te Tilburg op 18 mei 2000 onder nummer 3944.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.1 Ingenieursbureau Heemskerk B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna volgend aangeduid worden met: "wij".
1.2 Onder "wederpartij" wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts tot degenen met wie wij in enige rechtsbetrekking staan.
1.3 Onder "produkt" wordt verstaan: alle zaken die met toepassing van deze algemene voorwaarden door en/of aan de wederpartij worden geleverd, waaronder met name stierensperma en preventieve middelen tegen dierenziektes en daarmee aanverwante zaken, alsmede het verrichten van diensten en/of het geven van adviezen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze aanbiedingen, met ons gesloten (koop)overeenkomsten, van alle overeenkomsten van opdracht, van alle door ons gesloten overige overeenkomsten, van alle door ons gegeven adviezen alsmede van alle overige, waaronder in de toekomst, met ons aan te gane rechtsbetrekkingen.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Verwijzing door de wederpartij naar de door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3. AANBIEDING
3.1 Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.
3.2 Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING
4.1 De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod vrijblijvend is, op het moment dat ons aanbod door de wederpartij schriftelijk wordt aanvaard, echter wij hebben het recht ons aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding te herroepen zonder dat dit aanleiding kan zijn voor enige schadevergoeding.
4.2 De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod onherroepelijk is, op het moment van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de wederpartij binnen de door ons gestelde termijn.
4.3 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
4.4 Indien de wederpartij een aanbod doet en/of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaarden danwel wanneer wij aan uitvoering van de opdracht zijn begonnen.

ARTIKEL 5. PRIJS
5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden; zij zijn gebaseerd op levering af ons magazijn/bedrijf, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Nederlandse valuta of in een andere door ons overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij nader schriftelijk overeengekomen. Wij zijn gerechtigd om betaling van het equivalente bedrag in Euro’s te vorderen.
5.3 De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.
5.4 Wij houden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.
5.5 Het gestelde in sub 5.4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
5.6 Ingeval toepassing van artikel 5.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer per keer, en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
5.7 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, lossing enz., nimmer in onze prijzen inbegrepen.
5.8 Kosten van in- en uitlading, opslag of transport van door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen, w.o. kisten, pallets, kratten, verpakkingsmateriaal of gereedschap, worden afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht.
5.9 Prijsverhogingen voortvloeiende uit, op verzoek van de wederpartij, verrichte aanvullingen en/of wijzigingen (w.o. wijzigingen in specificaties) van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
5.10 Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of ingeval zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij tengevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons in rekening gebracht.
5.11 Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim ingeval wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de wederpartij is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is, worden door ons in rekening gebracht.
5.12 Behoudens het bepaalde sub 5.1 zijn eenmalige en meermalige emballage niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk, tegen kostprijs, in rekening gebracht. Op emballage rustende overheidslasten zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6. LEVERING
6.1 Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
6.2 De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en/of onderdelen.
6.3 Levering geschiedt af magazijn/bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en op de door ons gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de wederpartij tijdig en indien mogelijk in overleg zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden de zaak op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit vloeiende kosten (waaronder: opslag-, vracht- en stallingskosten) conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
6.4 Indien meer dan vier dagen na de overeengekomen datum van in ontvangstneming zijn verstreken zonder dat afname van de wederpartij heeft plaatsgevonden wordt de order geacht door de wederpartij te zijn geannuleerd. In dit geval is de wederpartij gehouden tot betaling van alle als gevolg hiervan door ons te lijden schade (w.o. alle door ons gemaakte kosten) alsmede van 25 % van de bruto verkoopwaarde van de produkten uit hoofde van annuleringsvergoeding.
6.5 Wij zijn steeds gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval steeds per deellevering de leveringstijdstippen opgeven. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
6.6 Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de zaak door ons nog niet overgedragen.

ARTIKEL 7. TRANSPORT
7.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt het transport/de verzending voor rekening en risico van de wederpartij.
7.2 De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken zoals bijv. containers, fusten, kisten, kratten of pallets wordt door ons bepaald, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij ofwel contant te geschieden ofwel via automatische incasso te geschieden, uiterlijk bij aflevering van de zaken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijnen gelden als fatale termijnen, bij verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben is niet toegestaan.
8.2 Betaling moet geschieden in Nederlandse valuta, danwel, in geval zulks schriftelijk is overeengekomen, in buitenlandse valuta tegen de koers van de dag die is overeengekomen bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden tegen de koers van de dag der betaling.
8.3 Bij niet-betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijnen is een contractuele rente verschuldigd gelijk aan een rentepercentage van 1,5 % per maand, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag van de in artikel 8.1 genoemde betalingstermijnen.
8.4 Bij niet-betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijnen houden wij ons het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15 % van het bedrag van de vordering met een minimum van € 50,--.
8.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering toeziet.
8.6 De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het produkt en om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door ons wordt erkend, alsdan is de wederpartij gerechtigd de betaling van maximaal 15% van het betrokken produkt op te schorten totdat het gebrek is hersteld.
8.7 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.8 Wij houden ons het recht voor een gedeelte van de koopsom en/of anderszins door ons op grond van de gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen.
8.9 Wij hebben het recht onze vordering op de wederpartij op welke wijze dan ook, aan derden over te dragen, waarbij een nadere schriftelijke mededeling van deze overdracht door ons aan de wederpartij, de laatste, zonder verdere aanmaning of zonder dat betekening noodzakelijk is, slechts schuldbevrijdend aan deze derde kan betalen.

ARTIKEL 9. OPSCHORTING EN RETENTIERECHT
9.1 Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de wederpartij niet aan al haar, voor of na de door ons te verrichten prestatie (of een gedeelte daarvan), verplichtingen voldoet, danwel indien na het sluiten van de overeenkomst te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.
9.2 Te allen tijde (w.o. bij deelleveringen) hebben wij het recht de wederpartij te verzoeken zekerheid, zoals het stellen van een bankgarantie, te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen door de wederpartij. Indien de wederpartij niet voldoet aan ons verzoek tot het stellen van zekerheid, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten.
9.3 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk van de wederpartij onder ons hebben, indien de wederpartij de kosten samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit zaken, die wij regelmatig met de wederpartij hebben gedaan, geheel of gedeeltelijk niet voldoet.
9.4 Het bepaalde in 9.2 geldt ook ten aanzien van die kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg die wij ten aanzien van de zaak in acht dienen te nemen.
9.5 Wij houden ons het recht voor onze vordering op de zaken als genoemd in sub 9.3 met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen, te verhalen.
9.6 Wij hebben het recht om, indien de wederpartij ondanks schriftelijke aanmaningen met daarin vervat een betalingstermijn van minimaal 7 dagen zijn verplichtingen niet volledig nakomt, onmiddellijk de nog niet betaalde en/of nog bij ons aanwezige produkten te verkopen en aan een derde te leveren en onverlet ons recht op schadevergoeding de opbrengst te verrekenen met de openstaande facturen en de kosten, tenzij het stierensperma betreft dat reeds bij de wederpartij aanwezig is.

ARTIKEL 10. GARANTIE
10.1 Wij garanderen dat het produkt aan de, in Nederland, normaal geldende kwaliteitsnormen voldoet.

ARTIKEL 11.
11.1 Zaken die eigendom zijn van de wederpartij blijven eigendom van de wederpartij tenzij deze door natrekking of zaaksvorming ons eigendom zijn geworden. In dat geval verplichten wij ons de zaak, indien mogelijk, in oorspronkelijke vorm aan de wederpartij terug te leveren op haar schriftelijke verzoek.
11.2 De wederpartij verplicht zich haar zaken, ook al bevinden die zich bij ons, te verzekeren en verzekerd te houden.
11.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de produkten van de wederpartij behoudens ingeval ons opzet of grove schuld kan worden verweten.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of van onze leidinggevende en/of ondergeschikten, of tenzij het betreft directe schade aan zaken, dieren of personen zoals bedoeld, mits en voorzover ons produkt dwingendrechtelijk valt onder titel 3. afdeling 3 van boek 6 BW en alsdan onder voorwaarden en met beperkingen zoals vermeld, in titel 3 afdeling 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
12.2 Ingeval wij blijkens een rechterlijke uitspraak aansprakelijk mochten zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of van één van onze leidinggevende en/of ondergeschikten, of indien het niet betreft directe schade aan zaken, dieren of personen zoals bedoeld, en onder voorwaarden en met beperkingen zoals vermeld, in titel 3 afdeling 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, is de aansprakelijkheid van ons steeds beperkt tot directe schade aan zaken, dieren of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten. Onze aansprakelijkheid voor directe schade die de wederpartij lijdt door een tekortkoming in de nakoming van de door ons met de wederpartij gesloten overeenkomst is bovendien niet hoger dan waarvoor wij ons daartoe hebben verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. Wanneer wij niet verzekerd zijn terzake de in de vorige zinsnede genoemde tekortkoming of daarvoor door onze verzekeraar geen dekking wordt verleend, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor ondernemers die met ons vergelijkbaar zijn zich gewoonlijk plegen te verzekeren.
12.3 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of van één van onze leidinggevende ondergeschikten of indien het niet betreft directe schade aan zaken of personen zoals bedoeld, en onder voorwaarden en met beperkingen zoals vermeld, in titel 3 afdeling 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, is de aansprakelijkheid van ons voorts beperkt óf tot maximaal de factuurwaarde van het produkt waarop de schadeclaim betrekking heeft óf tot vervanging van het produkt indien dit binnen een redelijke termijn mogelijk is, zulks in overleg met de wederpartij maar te onzer keuze.
12.4 Het bepaalde in artikel 12.3 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van ons ingevolge Wet of overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit enkele toepassing van artikel 12.3 zou volgen.
12.5 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van ons in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten.

ARTIKEL 13. REKLAMATIES
13.1 De wederpartij is gehouden het produkt, zodra dat door hem is ontvangen te keuren en vast te stellen of het produkt in orde is.
13.2 Eventuele reklamaties van de door ons geleverde produkten als ten aanzien van factuurbedragen dienen onmiddellijk en in elk geval binnen 24 uur na ontvangst van het produkt resp. na ontvangst van de factuur telefonisch of per telefax schriftelijk bij ons te zijn ingediend, en binnen een werkdag na ontvangst van het produkt resp. na ontvangst van de factuur schriftelijk door de wederpartij te worden bevestigd, één en ander onder nauwkeurige omschrijving van de klacht en nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft en met overlegging van de desbetreffende vrachtbrief of factuur.
13.3 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij onverwijld nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons te reclameren met opgave van de feiten welke ons in staat kunnen stellen de juistheid van de betreffende klacht ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken.
13.4 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
13.5 Reclamaties met betrekking tot een bepaald produkt laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot andere produkten en/of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

ARTIKEL 14. OVERMACHT
14.1 Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst, schriftelijk, te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover wij ten gevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad.
14.2 Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toe-doen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, w.o. (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of onze leveranciers.

ARTIKEL 15. ONTBINDING
15.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag voor surséance van beta-ling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zullen wij gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
15.2 Indien het bepaalde in sub 15.1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.

ARTIKEL 16. INTELLECTUELE ABSOLUTE RECHTEN/GEHEIMHOUDING
16.1 Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle intellectuele absolute rechten (w.o. auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht enz.) op al onze ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes enz.
16.2 De sub 16.1 genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
16.3 De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie van ons. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede onze bedrijfs gegevens. De wederpartij verplicht zich haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te leggen van de strekking als deze bepaling.

ARTIKEL 17. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
17.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
17.2 De bepalingen van het Weens KoopVerdrag zijn niet van toe-passing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de wer-king door partijen kan worden uitgesloten.
17.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Breda.
17.4 Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht door één of meer deskundigen bij de wederpartij een expertise te (doen) verrichten.